บริการของเรา

ไม่ใช่ประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีหรือทำงานพิมพ์ดีด แต่เรามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาวางแผนภาษีและการตรวจสอบบัญชี ที่สะสมมาเกือบ 20 ปี ทำให้เรามั่นใจในการให้คำแนะนำภาษีและการปฏิบัติงานบัญชีอย่างถูกต้อง

ตรวจสุขภาพกิจการ :
- วิเคราะห์และตรวจสอบระบบเพื่อทราบว่าพนักงานของท่านยังคงทำงานตามระบบของบริษัทหรือไม่
- ส่งคนไปตรวจงานบัญชี ทำงานแทนสมุห์บัญชีหรือผู้จัดการแผนกบัญชีของท่านได้

ตรวจภาษี (Tax Audit):
- ก่อนยื่นภาษีให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสักครั้ง 
- ตรวจการขอคืนภาษี : ถ้าท่านไม่กล้าขอคืนภาษี หรือมีการส่งออกแต่ไม่ได้รับคืน VAT ทุกเดือน 
หรือเคยขอขอคืนภาษีแล้วแต่ถูกปรับเพิ่ม ให้เราขอคืนภาษีแทนท่าน
- ตรวจภาษีย้อนหลัง : ถ้าท่านกังวลหรือไม่มั่นใจว่าจะมีภาระภาษีย้อนหลังหรือไม่ ให้เราตรวจภาษีย้อนหลังให้แก่ท่าน
- เคลียร์ปัญหาสรรพากร : ให้เราเตรียมเอกสารที่สรรพากรต้องการและให้คนของเราที่พูดภาษาเดียวกันกับสรรพากร เป็นผู้ติดต่อสื่อสารดีกว่า

ตรวจรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :
- เรามีหุ้นส่วนสอบบัญชี 10 คน ทุกคนมาจาก BIG4 เพื่อให้บริการตรวจสอบบัญชี 
- เรามีทีมตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยควบคุมงานตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- การตรวจสอบบัญชีประจำปี ไม่ใช่แค่เพื่อตามความต้องการของกฎหมาย
- ข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่อง อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- ปัญหาในการบริหารงาน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- ปัญหาในการดำเนินงาน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- ปัญหาด้านการเงิน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- ปัญหาด้านภาษี อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
- คุณจะได้รับคำปรึกษาที่ตรงจุด และทันเวลา
- คุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา

ค่าบริการ
กรุณากรอกข้อมูลของกิจการท่านตามแบบฟอร์มนี้ 
auditrequest.doc หรือ auditrequest.pdf 

แล้วส่งมาที่ Email:
account@gotic-ci.com
ติดต่อคุณวรสรรค์ มี้เจริญ (เด่น) [ดูประวัติ] 080 427 8152 

การกำหนดค่าบริการ (gotic-ci คือใคร)(ติดต่อเรา)
สำนักงานกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีตามชั่วโมงทำงานที่คาดว่าจะใช้ในการตรวจสอบตามระดับความรับผิดชอบและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ

อัตราค่าบริการพิเศษอื่นๆ

กรณีต้องการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เช่นตรวจจับทุจริต หรือ Due Diligence กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียดงาน

อนึ่ง การพิจารณาระบบงานหรือระบบบัญชี งานวางระบบบัญชีทางด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบริการ ทางด้านภาษีอากร หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร หรือให้คำปรึกษาด้านการเงิน หรือบริการรับขอสินเชื่อธนาคาร ถือเป็นงานนอกเหนือจากงานตรวจสอบบัญชีที่กล่าวข้างต้น